حفظ حریم شخصی

شرايط و ضوابط استفاده از وب سايت نظام آزمون برای تمامي كاربران وب سايت قابل اجرا می باشد. دسترسي به اين وب سايت به منزله پذيرش ضوابط و شرايط و ساير سياست ها و ضوابط مربوطه بوده و بدون هيچ شرطی لازم الاجرا می باشند.

1- حقوق منحصر به فرد مالكيت

تمامی حقوق منحصربفرد مالكيت اين وب سايت متعلق به نظام آزمون يا صاحبان امتياز آن می باشد.

هيچ کدام از قسمتهاي سايت را نمی توان بدون رضايت كتبی نظام آزمون به عنوان قسمتی از ساير سايت ها يا به هر شكل ديگر كپی، تغيير، انتقال، ذخيره يا مورد بهره برداری تجاری قرار داد.

هرگونه استفاده غيرمجاز از اين وب سايت موجب برهم خوردن قوانين مالكيت خصوصی و مقررات ارتباطات و آيين نامه ها خواهد شد.

2- استفاده از وب سايت

استفاده از سايت به هرروشی اعم از "page-scrape" ،"robot" ،"spider" يا ساير ابزار اتوماتيك، برنامه، الگوريتم يا مراحل دستی مشابه برای دستيابی، مالكيت، كپی يا هدايت قسمتی از وب سايت ممنوع می باشد. همچنين به كارگيری هر روش ديگری براي فراگيری ساختار وب سايت يا تلاش براي كسب اجزاء، اسناد يا اطلاعات وب سايت ممنوع می باشد. دسترسی غيرمجاز به هريك از قسمتها يا مشخصات وب سايت يا ساير سرويس های ارائه شده آن از طريق هك كردن، رمزگشايي و نيز ساير روش هاي غير مجاز ممنوع می باشد.

3- لينك سازی

اين لينك ها فقط براي سهولت امر بيشتر طراحی شده و خارج از كنترل می باشند. دربرگيری هريك از سايت های لينك شده دليل بر تاييد آن سايت لينك شده نمی باشد. بدين وسيله تاييد می نماييد كه مسئوليت هرگونه استفاده از وب سايت با استناد بر سايت هاي لينك شده آن بر عهده خودتان مي باشد. نظام آزمون توصيه می نمايد به دقت مراقب حق مالكيت و مابقی ضوابط و شرايط سايت های لينك شده مورد بازديد باشيد.

4- حق كپی رايت

تمامي محتويات اين وب سايت ازجمله متون، تصاوير، لوگوها، نمادها، عكس ها و ... دارائی نظام آزمون محسوب شده و توسط قوانين بين المللی كپی رايت محافظت مي شوند. موارد استفاده همچون بازسازی، تغيير، مشاركت، انتقال، چاپ مجدد، نمايش يا استفاده از محتويات و مطالب اين وب سايت ممنوع می باشد.

5- تضمين

بدينوسيله توافق می نماييد كه از نظام آزمون، دربرابر ضررها و صدمات احتمالی مستقيم يا غيرمستقيم ناشی از نقض قوانين و مقررات اين قرارداد و هريك از فعاليت های انجام شده مرتبط با وب سايت دفاع نمایید.

6- وارد كردن اطلاعات

نظام آزمون هرگونه اطلاعات وارد شده به هنگام استفاده از وب سايت را نگهداری نموده و در راستای سياست حفظ حريم خصوصی عمل خواهد كرد. نظام آزمون مجاز است اين اطلاعات را در هر زمانی حذف نمايد. بدينوسيله تاييد می نماييد كه مسئوليت تهيه فايل پشتيبان از چنين اطلاعاتی برعهده خودتان بوده و نظام آزمون هيچگونه مسئوليتی دربرابر فقدان يا حذف آنها نخواهد داشت.

7- عملكرد شما

استفاده از وب سايت به هر روشی كه سبب آسيب ديدگی، ايجاد وقفه يا زيان رسيدن به آن شود، ممنوع می باشد. بايد در نظر داشته باشيد كه فقط شما مسئول ارتباطات الكترونيكی و مطالب ارسالی از كامپيوترتان بوده و استفاده از وب سايت فقط برای اهداف قانونی جايز می باشد. استفاده از وب سايت براي مقاصد زير مجاز نمی باشد: 
· ارسال ، استفاده يا استفاده مجدد از موضوعات غيرقانونی، توهين آميز ، فريب دهنده ، شرم آور ، افتراآميز ، وقيح يا خطرناك. 
· ارسال ، استفاده يا استفاده مجدد از مطالب و موضوعاتی كه براي شخص ثالث مضر يا توهين آميز بوده و شامل يا حاوی ويروس های نرم افزای، فعاليت هاي سياسی، درخواست های تجاری، نامه هاي زنجيره ای يا هرگونه اسپم باشد. 
· استفاده از وب سايت به شكلی كه موجب آزردگی، ناراحتی يا هيجان بی مورد شود.

8- محدوديت مسئوليت

اطلاعات و مطالب اين وب سايت همانطور كه هست بوده و هيچ کدام از اطلاعات و مطالب آن با هدفی خاص يا براي كاربرانی با نيازها و موقعيت های ويژه طراحی نشده است. نظام آزمون هيچ مسئوليتی درقبال نتايج حاصل از استفاده وب سايت يا سايت های لينك شده آن از جهت دقت، صحت، زمان بندي، قابليت اطمينان يا ساير موارد مشابه نخواهد داشت. نظام آزمون هيچ مسئوليتی دربرابر خطاها يا اشتباهات اين قرارداد (مستقيم يا غيرمستقيم ، ضرر و زيان يا ازدست دادن قسمتی از منفعت) نخواهد داشت. بدين وسيله از هرگونه ادعای برخاسته از اظهارات يا مطالب وب سايت مبرا خواهد بود. با درنظرگرفتن حداكثر اختيارات قانونی، خود را از تمامی مسئوليت ها و تعهدات مرتبط با وب سايت مستثنی نموده و تمامی الزامات، اظهارات يا مفاهيم مشتمل بر الزامات تلويحی يا مقاصد خاص را رد می نمايد. نظام آزمون هيچ مسئوليتی درقبال خطاها يا اشتباهات و همچنين خطاهای ناشی از قرارداد نداشته و پاسخگوی زيان ها و صدمات ( مستقيم يا غيرمستقيم ، اشتباهات خاص ، خسارات كلی و يا جزئی) نخواهد بود. بدينوسيله شما نظام آزمون را از تمامی ادعاهای برخاسته از وب سايت مبرا می سازيد.

9- صرفنظر از حق

عدم موفقيت نظام آزمون در اجرای هريك از مواد، شرايط و ضوابط اين قرارداد دليل بر صرفنظر از حقوق قانونی خود و اجرای متعاقب آن ماده يا ضوابط و شرايط قرارداد نخواهد بود.

11. اصلاحيات

نظام آزمون محق است بدون اعلان قبلی، شرايط و ضوابط اين قرارداد را تغيير دهد. بدينوسيله موافقت می نماييد كه استفاده پيوسته تان از وب سايت دليل بر موافقت با مفاد و شرايط تنظيم شده بوده و درصورت انجام هرگونه تغييری، قرارداد جديد جايگزين ضوابط و شرايط قبلی خواهد شد. درهرنوبت استفاده از وب سايت، بايد شرايط و ضوابط قرارداد را بررسی نموده و از تغييرات احتمالی آن آگاه شويد.

11- قابليت جداسازی

درصورت ابطال يا غيرمعتبرشدن هريك از شرايط اين قرارداد يا غيرقابل اجراشدن آنها به هر دليلی، می توان آن را بدون اثرگذاری بر روی بقيه شرايط مجزا نمود بدون آنكه تاثيری بر اعتبار يا قابليت اجرايی مابقی شرايط داشته باشد.

12- قانون

استفاده شما از وب سايت و شرايط و ضوابط آن توسط قوانين و ضوابط جمهوري اسلامی ايران تعيين و نظارت می شود.

درصورت مشاهده وب سايت و استفاده از آن موظف به رعايت سياست حفظ حريم خصوصی خواهيد بود. درصورت عدم موافقت با سياست حفظ حريم خصوصی ، دسترسی يا استفاده از وب سايت ممنوع می باشد.